Vad innebär det att vara statligt anställd?

Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Alla anställda på Uppsala universitet ska gå en webbutbildning i vad det innebär att vara statlig tjänsteman. Avdelningen för uppdragsutbildning har varit med att producera utbildningen.

– Webbutbildningen ger en väldigt bra grund att stå på och att bygga vidare på för andra insatser, säger Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Sedan några år tillbaka finns det en tydligt formulerad statlig värdegrund. Det är ett sätt att kvalitetssäkra den myndighetsutövning det innebär att vara en statlig tjänsteman.

Universiteten och högskolorna är också myndigheter. Därför ska den statliga värdegrunden genomsyra även universitetsanställdas arbete. Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs och Lunds universitet tagit fram en webbutbildning för statliga tjänstemän som jobbar på universitet och högskolor. Uppsala universitets Avdelning för uppdragsutbildning har hållit i många av de praktiska trådarna för att ta fram utbildningspaketet. Uppsala universitet ligger nu i startgroparna för att låta de anställda gå webbutbildningen.

– Värdegrunden är en väldigt viktig fråga, och jag tycker att en webbaserad utbildning är ett bra sätt att nå de anställda, säger Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Uppsala universitet. På sikt ska alla medarbetare ha genomgått webbutbildningen.

Inte en myndighet som andra

Universiteten och högskolorna är på många sätt olika andra myndigheter. Mycket av universitetens och högskolornas verksamhet försiggår på institutionerna i form av utbildning och forskning, i en verksamhet och en miljö som skiljer sig från de flesta andra myndigheter. Individualistiska forskare samarbetar intimt med andra forskare från Sverige och från andra länder, från offentliga institutioner och privata organisationer.

– Det gör att det kan vara en utmaning att sprida värdegrunden i en akademisk miljö, eftersom den präglas av särskilda förtecken, säger Katarina Bjelke. En del tänker nog inte ens på att de jobbar på en myndighet. Därför är det kanske viktigare att arbeta med detta på ett universitet än på många andra statliga arbetsplatser, och att vi ser till att alla känner till och får möjlighet att reflektera över vad den statliga värdegrunden innebär för dem. Värdegrunden kan fungera som kompass gentemot det tryck som exempelvis forskare och lärare utsätts för idag, säger hon. Konkurrensen om medel för forskning är stor, och det finns hårt tryck från bland annat finansiärer på att producera.

Ledningen måste visa vägen

Universitet och högskolor är också ganska decentraliserade organisationer. Hur når man ut med ett gemensamt budskap i en sådan organisation?

– Det är en utmaning, säger Katarina Bjelke. Det måste nog börja med att ledningen går före och visar att det här är prioriterat. Det finns ett talesätt som säger att folk gör som man gör och inte som man säger, och det stämmer nog ganska bra. Det måste man ständigt tänka på när man befinner sig i en ledarroll.

Webbutbildningen kommer bland annat att spridas genom universitetets introduktionskurser. Det är ett program alla nyanställda går igenom, som visar upp hur universitetet ser ut och fungerar.

– Där är bland annat vi i universitetsledningen med och informerar. Det är ett bra tillfälle för oss att visa upp webbutbildningen för alla nyanställda och visa att vi tycker att arbetet med värderingsgrunden är viktigt.

Värdegrunden är ett förhållningssätt, inte ett projekt

Katarina Bjelke konstaterar att det är en utmaning att få en värdegrund att verkligen få fäste i organisationen.

– Det är lätt att säga att det är integrerat i det egna regelverket och att alla har ett ansvar att följa regelverket på alla nivåer. Men hur ser man till att det faktiskt blir del av den dagliga verksamheten?

För att nå dit måste arbetet gå som en röd tråd genom hela verksamheten.

– Det ska finnas med i chefsutbildningar, i diskussioner med medarbetare, utvecklingssamtal och lönesättande samtal, men också faktiskt på personalmöten. Att låta alla gå webbutbildningen skapar bra förutsättningar för detta.

Hon påpekar att ett värdegrundsarbete inte är ett projekt som man kör och sedan är det färdigt.

– Man måste ständigt arbeta med det i en organisation. Det måste vara något man pratar om på arbetsplatsen, vad det innebär i ett universitetsperspektiv att arbeta i en verksamhet som betalas av skattepengar och ska tjäna medborgarnas bästa, hur vi hanterar öppenheten, opartiskheten, de ibland svåra etiska frågor som kommer upp, att följa lagar och förordningar. I en så här stor organisation är det ett långsiktigt arbete att få det att genomsyra hela organisationen. Webbutbildningen ger en väldigt bra grund att stå på och att bygga vidare på för andra insatser.