VÅRT UPPDRAG- MIN ROLL SOM STATSANSTÄLLD VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen
Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola producerats. Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. 

Om utbildningen

Utbildningen är webbaserad och kan genomföras individuellt på egen hand eller som en del i ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom en institution eller avdelning.

Det tar 35-45 minuter att ”klicka sig igenom” utbildningen och ta del av informativa texter och interaktiva övningar. Utbildningen finns på svenska och engelska.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning

  • Har insikt om och en övergripande förståelse för vad det innebär att vara statsanställd inom ramen för sitt arbete vid universitet eller högskolan
  • Har kännedom om att lagar och förordningar formar det dagliga arbetet
  • Har övergripande förståelse för hur universitet och högskolor finansieras

Innehåll

Innehållet i utbildningen behandlar statstjänstemannarollen på en övergripande nivå. Det finns tre huvudkapitel som vart och ett kan fungera fristående

Introduktion – denna del utgörs helt av en animerad film som övergripande beskriver universitetens och högskolornas roll i samhället och svarar på frågan om varför det är viktigt att förstå innebörden av att vara statsanställd.

Verksamheten – denna del är huvudsakligen informationsgivande och tar upp olika finansieringsformer samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden. Här omnämns också vissa specifika regelverk som utmärker universitet och högskola (examination, rekrytering, besluts­ordning och organisation).

Individen – i den tredje och sista delen av utbildningen får deltagaren möjlighet att reflektera kring hur reglerna som styr vår verksamhet också kommer i spel i vardagssituationer. Denna del innehåller frågeställningar och interaktivitet.

Se introduktionsfilmen om "Vårt uppdrag"  >>

Kontakt

Hur får jag tillgång till utbildningen

Om ditt lärosäte har införskaffat utbildningen finns all information om hur du kommer åt utbildningen och lärplattformen Studium på ditt lärosätes intranät.  

Vill du att även ditt lärosäte ska få tillgång till utbildningen – kontakta Lena Sundberg

Har du problem med att logga in i lärplattformen Studium (via ditt lärosätes intranät)
– kontakta Pernilla Riben 

Anställd vid Uppsala universitet

Hur har olika lärosäten använt utbildningen?

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet använder webbutbildningen som en introduktion till djupare diskussioner om det ansvar och de rättigheter som följer med en statsanställning. 

– Vi vill att de anställda ska få en tydlig bild av rollen som statsanställd och att de ska få den tydligheten tidigt i sin anställning. Det är också viktigt att de lär sig principerna om offentlighetsfrågor och skyldigheten att kunna vara transparent i sitt arbete. Vi vill att det ska vara en självklarhet hos medarbetarna, säger Samuel Heimann från personalenheten på Göteborgs universitet.

Karolinska institutet

Karolinska Institutet använder webbutbildningen Vårt uppdrag i en gemensam introduktion för hela organisationen, så att alla nya medarbetare ska ta del av den. Det är flera hundra nya medarbetare varje år som får denna introduktion.

– Vi skapade en webbutbildning som introduktion till nya medarbetare med två syften.  Dels vill vi att de ska känna sig välkomna, dels för att vi är skyldiga att informera om vissa saker, däribland statstjänstemannarollen, säger Maria Morin från Kompetensförsörjningsenheten på centrala HR-enheten på Karolinska Institutet. Vi visste att det skulle bli en utmaning att få till, men just då utvecklades Vårt uppdrag, så tajmingen blev bra.

– Vi vill skapa en tydlighet för alla medarbetare. Det är inte alltid självklart varken för svenska eller internationella medarbetare att universitetet är en myndighet. Jag tror att utbildningen kommer att göra det lättare att motivera vissa rutiner och policyer, exempelvis varför alla tjänster behöver utlysas, varför arkivarierutiner ser ut som de gör och hur vi handskas med dokument, säger Maria Morin.

Malmö universitet

Malmö universitet använder webbutbildningen Vårt uppdrag som ett komplement till sin egen kompetensutveckling för nya anställda eftersom den fokuserar på vad det innebär att vara anställd just på ett universitet utifrån förvaltningsrättsliga frågor.

– Den här utbildningen är en bra möjlighet för våra medarbetare att förstå helheten och bli påminda om att de är en del av Myndighetssverige. Utbildningen hjälper medarbetarna att bli medvetna om dilemman som de som statsanställda kommer att ställas inför. De får också träna på att väga för och emot och att tänka klokt i etiska frågor.

– Dessutom får de ett bra avstamp för vidare samtal om den statliga värdegrunden och de lagar som myndigheternas arbete vilar på. De blir medvetna om hur man kan ta reda på hur man gör rätt. De kommer inte själva att kunna avgöra alla frågor efter utbildningen, men de kommer att veta vem de ska fråga. Och att de ska fråga.

– Det är också värdefullt att utbildningen finns både på engelska och svenska. Jag tycker att utbildningen håller bra kvalitet och att de som har utvecklat den har gjort ett fantastiskt jobb. Jag önskar fler liknande samarbeten mellan lärosätena, säger Cristina Liljeroth, HR-strateg på Malmö universitet, ett av de lärosäten som har köpt in utbildningen.

Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet uppmanas alla anställda att genomföra den här utbildningen.