22 blev 1

Försäkringskassan

Gemensam bas när 22 myndigheter blev 1

Uppsala universitet har sedan 2009 erbjudit Försäkringskassans chefer en utbildning i ledarskap. Den har varit en viktig del i att skapa en väl fungerande myndighet från de tidigare 22 separata organisationerna.

År 2005 slogs de 21 länsförsäkringskassorna ihop med Riksförsäkringsverket och bildade myndigheten Försäkringskassan. De 22 organisationerna skulle bli en, och en av de i Myndighetssverige som direkt berör flest människor. För att ge en bra grund för att skapa en skicklig och kundorienterad organisation utarbetade Försäkringskassan tillsammans med Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning en ledarskapsutbildning för myndighetens chefer.

Nu talar alla samma språk

Både de ansvariga på Försäkringskassan och de som gått utbildningen är mycket nöjda.

– Utbildningen har gett oss en utmärkt plattform för att arbeta mot ett gemensamt mål och på ett gemensamt sätt över alla kassans funktioner, säger Lars-Åke Brattlund, personaldirektör för Försäkringskassan. Nu kan vi veta att vi pratar samma språk och förhåller oss på samma sätt till ledarskap. Det är viktigt. Fundamentalt.
Carina Kjällman, projektchef, håller med:
– Nu vet jag att alla andra har samma kompetens. Det är jättebra för att kunna styra tillsammans och kunna skapa mod och öppenhet i organisationen. Man känner att man är med och bygger organisationen.

Idag har nästan alla av kassans 750 chefer gått kursen.
– Att skapa en skicklig och effektiv organisation tar tid, så man måste vara uthållig, fortsätter Lars-Åke Brattlund.

Förstår Försäkringskassans uppdrag bättre

Kursen ger en väldigt bra bas för vad det innebär att jobba i en myndighet, säger Ara Zarei, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

– Man får veta hur systemet är uppbyggt, man förstår varför vissa beslut ibland blir som de blir, både när det gäller beslut från riksdagen och regeringen och från högsta ledningen i kassan.
Andra deltagare har lyft fram värdet att få uppdragsgivarens perspektiv, vad Försäkringskassan fyller för funktion som riksdagens och regeringens förlängda arm. En extra bonus är att utbildningen ger högskolepoäng.

Stärker den interna sammanhållningen

Såväl deltagare som organisatörer är överens om att utbildningen spelat stor roll för att göra Försäkringskassan till en myndighet.

– När myndigheten bildades hade alla regioner sina egna ledarskapsprogram, säger Elisabeth Friberg, Försäkringskassans projektledare för utbildningen. Vi tyckte det var oerhört viktigt att alla chefer skulle få en gemensam grund.
Utbildningstillfällena har också skapat kontakter och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor som aldrig träffats annars, som många deltagare värderar högt.
– Vi har definitivt fått en bättre förståelse för varandra nu, säger Mia Segerlind, enhetschef på Försäkringskassans IT-avdelning. Man inser att de som har samma roll i en annan del av organsationen kan ha en vardag som ser helt annorlunda ut. Jag kan också diskutera ledarskap med andra chefer på ett helt annat sätt än tidigare, för vi har gemensamma referensramar.

Sätter kunden i fokus

Utbildningen har också varit en del i en fundamental omvälvning i hur Försäkringskassan arbetar. Den tidigare modellen utgick ifrån att riktlinjer kom uppifrån i organisationen, den högsta ledningen formulerade mål och mätsystem, och utvärderingen av resultat var instrumentell – ”hur stor andel av alla ärenden är handlagda efter 30 dagar?”.

– Genom utbildningen har alla fått en mer systembaserad syn på hur organisationen ska fungera, säger Ara Zarei. Basen är nu vad kunden tycker och upplever. Känner sig kunderna tryggare? Tycker de det är enklare? Hur upplever de våra medarbetare? Nu bockar vi inte av hur många möten vi haft, utan frågar oss om de leder till att kunden blir nöjdare. Inget har ett värde i sig.

Text: Kim Bergström
Foto: Mikael Wallerstedt

UNIVERSITET GARANTERAR KVALITETEN

Det fanns flera skäl till att Försäkringskassan valde Uppsala universitet som partner.
– Vi ville att utbildningen skulle innehålla forskning om vår omvärld, om organisation och om ledarskap. Då var ett universitet ett ganska självklart val. Jag hade samarbetat med Uppsala och några andra universitet tidigare, om ett ledarförsörjningsprogram, och tyckte redan då att Uppsala hade ett bra upplägg. Så det kändes naturligt att kontakta dem, säger Elisabeth Friberg, Försäkringskassans projektledare för utbildningen.

Carina Hagelin Kjällman, projektchef som gått utbildningen, håller med.
– Eftersom utbildningen är kopplad till ett universitet så kan man känna sig trygg med att det kursen lär ut är förankrat i vetenskapen, både när det gäller vår organisation och det omgivande samhället. Det var också nyttigt med den akademiska ingången att se saker från olika håll. Det är naturligt i universitetsvärlden, men kanske inte lika självklart utanför. Men alla tänker ju inte lika.

Lars-Åke Brattlund,
personaldirektör för Försäkringskassan,  tycker att universitetet har varit väldigt bra som samarbetspartner.
– Det är som en dans, det blir mycket bättre om man är två. Det är vi som leder, men universitetet har hela tiden varit bra på att korrigera när vi riskerat att komma ur takten.

Han vill också peka på betydelsen av den akademiska förankringen.– Den kunskap som finns om ledarskap inom akademien är så relevant det kan bli.