Samhällsutveckling

Dekorationsbild

Dagens samhällsutmaningar ställer allt högre krav på chefer och medarbetare. Samverkan mellan olika parter blir viktigare och vanligare. Nu utmanas värderingar, regelverk och etik mer än någonsin. Ur hållbarhetssynpunkt gäller det att hitta effektiva former för samarbete och säkerställa spridningsbara resultat. Här hittar du utbildningsinsatser som rustar er oavsett organisation och verksamhet.

Kontakt oss om du vill prata utbildning inom samhällsutveckling:

Johanna Hargö

Malin Ardre

Bo Månson

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Bild fru Justitia

Distansutbildning på halvfart

Ibland stöter vi på situationer i vår verksamhet som kräver insikter i lagar och regelverk. En juridisk översiktskurs ger en allmän orientering om juridikens kärnområden och ökar din förmåga att identifiera juridiska problem och se möjliga lösningar.

Kursen ger dig allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper. Den behandlar främst civilrätt (avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och familjerätt). Kursen ger även en allmän orientering i rättsteknik, straffrätt, processrätt samt allmän förvaltningsrätt. Studierna sker enligt modellen för problembaserat lärande och tränar din förmåga till konkret problemlösning.

Mer kursinformation och anmälan >>

Socialrätt/förvaltningsrätt 7,5 hp

Dekorativ bild

Distansutbildning, helfart

Utbildningen ger möjlighet att inhämta kunskap om rättssystemets funktion och innehåll och om juridisk metod. Under utbildningen ges tillfällen att öva förmåga att tillämpa författningar. 

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande områden men saknar formell kompetens inom socialrätt/förvaltningsrätt, men även du som vill passa på att uppdatera dina kunskaper eller är i behov av ökad kompetens inom detta område är också varmt välkomna.

Mer om utbildningen och anmälan >>

Att leda samverkan

dekorationsbild

Uppsala universitet erbjuder utbildning i Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. 
Under kursen vävs teoretisk och praktisk kunskap samman så att du får möjlighet att utveckla din samverkanskompetens. Du får lära dig om de senaste vetenskapliga rönen inom området och får chans att bygga nätverk med andra processledare. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Upplägg: Kursen ges som öppen utbildning under 2 x 2 heldagar i Uppsala men går även bra att beställa som skräddarsydd variant för din organisation.

Nästa kursomgång av Att leda samverkan äger rum i Uppsala under fyra heldagar:
6-7 september och 4-5 oktober 2021

Mer information och anmälan

Mänskliga rättigheter

Logotype Mänskliga rättigheter

Uppsala universitet även för 2021 har fått regeringens förtroende att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. 

Kontakta Malin Ardre, projektledare, enheten för uppdragsutbildning, om din organisation inte tillhör statlig sektor men vill beställa utbildninga inom mänskliga rättigheter för er organisation.

Utbildningar för statllig sektor inom regeringsuppdraget:
Utbildningsinsatsen är kostnadsfri och tillgänglig för statligt anställda. 
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter under  2021 är under planering.
Aktuella kurstillfällen >> Publiceras inom kort
Verksamhetsförlagda utbildningsinsatser -  Intresseanmälan >>
I dialog mellan representanter för din myndighet och forskare vid Uppsala universitet utvecklas en skräddarsydd utbildningsinsats i mänskliga rättigheter som ges på plats hos er myndighet. 
Webbutbildning - Introduktonskurs i mänskliga rättigheter - 
Till utbildningen >>
Vill du diskutera utbildningar inom mänskliga rättigheter inom regeringsuppdraget mot offentlig sektor, kontakta Johanna Romare, projektledare vid Teologiska institutionen, Mänskliga rättigheter

Allmän förvaltningsrätt, inkl nya förvaltningslagen

Bild på fru justitsia

Sveriges statsskick bygger på medborgarnas förtroende för det offentliga. Det är därför viktigt att tjänstepersoner inom offentlig verksamhet har god kännedom om de regelverk som gäller för deras dagliga arbete. Först då uppnår vi rättssäkerhet och likabehandling för landets medborgare.

Den här kursen syftar till att stärka kunskapen om förvaltningslagen och hur den påverkar beslutsfattande och agerande. Gemensam reflektion är centralt i kursen. Därför är den campusförlagd under 1 heldag. Kortare föreläsningar varvas med falldiskussioner.

Vem är utbildningen till för?
Kursen riktar sig till handläggare, utredare och andra inom statliga myndigheter som redan har juridiska kunskaper.

Vad får du med dig?

  • fördjupad kunskap om förvaltningsrätten som rättsområde och forskningsfält
  • fördjupad färdighet och förmåga att med olika metoder analysera förvaltningsrättsliga frågeställningar och problem
  • fördjupad förmåga att identifiera och analysera frågeställningar inom offentlig rätt utifrån politiska, sociala och ekonomiska dimensioner.

Vill du veta mer?
Kontakta Lena Sundberg, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning

Förvaltningsrättslig fördjupningskurs

Fru Justitia

I ett alltmer komplext samhälle behöver vi belysa utmaningar ur flera perspektiv. Juridiken ger oss både förutsättningar och möjligheter att hitta nya lösningar inom välfärd, företagande och sektorövergripande samarbeten. 

Förvaltningsrättslig fördjupningskurs ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring regelverken utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. Du ökar din förmåga att hantera juridiska problem genom studier av offentlig rätt i olika samhällsaktuella teman. Det kan handla om relationen individ och stat, föreställningar om välfärdsstaten, offentlig och privat verksamhet i förändring, arbete och försörjning. Kursen ges som distanskurs med schemalagda webbinarier. Omfattningen motsvarar studier på 25% under 4 månader.

Vem är utbildningen till för?
Kursen riktar sig till handläggare, utredare och andra inom statliga myndigheter som redan har juridiska kunskaper.

Vad får du med dig?

  • fördjupad kunskap om förvaltningsrätten som rättsområde och forskningsfält
  • fördjupad färdighet och förmåga att med olika metoder analysera förvaltningsrättsliga frågeställningar och problem
  • fördjupad förmåga att identifiera och analysera frågeställningar inom offentlig rätt utifrån politiska, sociala och ekonomiska dimensioner.

Vill du veta mer?
Kontakta Lena Sundberg, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning

Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat

Växt med lager av blad

För att effektivt och hållbart kunna anpassa sin organisation i ett snabbrörligt samhälle är det avgörande att tillvarata och sprida goda exempel. Likväl kan det vara komplicerat att förverkliga tidigare succéer i bred skala. För att nyttan ska bli varaktig behövs nya sätt att tänka och agera.  

Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat ger dig kunskap och verktyg som utvecklar din förmåga att ta goda resultat vidare. Utbildningen tar avstamp i det nya synsättet ”skalning” där lärandet står i fokus för att nyttiggöra och sprida goda resultat på ett hållbart sätt. Utbildningens innehåll är relevant både på strategisk och operativ nivå och inom samtliga samhällssektorer. 

Vem är utbildningen till för? 
Utbildningen riktar sig till främst till projektledare och verksamhetsutvecklare, men även verksamhetschefer, kvalitetschefer, projektägare/projektkontor, ledningsstrateger och innovationsledare kan dra stor nytta av utbildningen. 

Vad får du med dig?

  • förmåga att skapa kontinuitet och sprida nyttoeffekter
  • ett systematiskt sätt att genomlysa genomförda eller planerade projekt för att kunna identifiera vad som är värt att sprida/skala
  • en förståelse för hur man kan använda skalning för att sprida goda resultat

Vill du veta mer? 
För mer information eller att diskutera din organisations behov, kontakta Lena Sundberg, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning.

Sagt av tidigare kursdeltagare:
”Jag fick en annan infallsvinkel på hur man kan belysa ett projekt, nytt verktyg som jag kan använda.” 

”Vi fick dedikerad tid att systematiskt formulera och ta vidare kärnan i projektet. Bra att kunna göra övningarna tillsammans med "medbrottsling.”

Senast uppdaterad: 2021-02-23