Hållbarhet/ Hållbar utveckling

Spindelnät med vattendroppar

Hållbar utveckling handlar om människans möjligheter att på ett uthålligt sätt nyttja jordens resurser och att verka för en mer rättvis värld. Frågeställningar om miljöproblem och mänsklighetens framtid diskuteras i dessa utbildningar utifrån både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet så väl som de globala och de lokala perspektiven.

Att identifiera nyckelfrågor, göra strategiska val och ta ett aktivt ledarskap är i fokus på vägen mot hållbar utveckling. Detta kan du och din organisation få med er genom att ta del av någon av våra utbildningar inom detta område.

Kontakta oss om du vill prata utbildning inom hållbar utveckling.

Lena Sundberg

Johanna Hargö

Hållbar utveckling och CSR, 5hp

dekorativ bild

Distansutbildning

Företag och organisationer får allt större krav på sig att ta socialt ansvar och jobba hållbart. Men hur gör man? Står din organisation i begrepp att utveckla verksamheten mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Då kan det vara bra att veta mer om vilka strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen.

Utbildningen Hållbar utveckling och CSR ger dig grunderna i vad som menas med hållbar utveckling och hur företag och organisationer kan arbeta för att ta sitt ansvar, det vi kallar Corporate Social Responsibility (CSR). Du får kunskap om och möjlighet att diskutera centrala begrepp, som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck.

Mer kursinformation och anmälan >>

Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete

dekorativ bild

Distansutbildning 

Arbetar du med att utveckla er verksamhet? Samhällsutmaningarna inom digitalisering och hållbarhet, ställer förändrade förväntningar och beteenden bland kunder och medarbetare stora krav på ständig utveckling. Företag och organisationer måste anpassa ledarskap, produktutveckling och verksamhetsuppföljning för att bibehålla marknadspositioner och förtroenden. Då kan det vara bra att ha koll på strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen. 

Utbildningen Kvalitetsteknik ger dig gedigen kunskap om hur man med valda principer systematiskt kan förbättra, utveckla, mäta och styra kvalitet för varor och tjänster.  Du får möjlighet att tillämpa kvalitetsteknik på din egen verksamhet.

Mer kursinformation och anmälan >>

Processförbättring för hållbar utveckling, 5hp

Dekorativ bild

Distansutbildning

Arbetar du med förbättring och verksamhetsutveckling? Kanske står du och dina kolleger inför utmaningen att göra er verksamhet mer hållbar? Då kan ni vara hjälpta av att synliggöra era processer och därigenom förstå den värdekedja som er verksamhet är en del av.

Utbildningen Processförbättring för hållbar utveckling ger dig möjlighet att via vetenskaplig teori och beprövade metoder lära dig hur ett processynsätt kan skapa värde som kan uttryckas i hållbarhetstermer. Genom att visualisera företag och hela värdekedjor som system kan man bättre förstå, definiera och förbättra hela eller delar av verksamheten. Du lär dig vilka processbaserade systemmodeller som kan synliggöra och mäta värdeskapande. Du får träna dig i att förstå, definiera, och mäta hållbarhet och därigenom identifiera förbättringsmöjligheter.

Mer kursinformation och anmälan >>

Reflektionsseminarium

Dekorationsbild

I en tid av ständig förändring är det alltmer angeläget att ta tillvara motivationen och innovationskraften hos medarbetarna. Akademin har alltid verkat för ett kritiskt förhållningssätt och genom att belysa olika perspektiv möjliggjort ny forskning och utveckling. Utan vetenskaplig metod har vi svårt att hitta vägen framåt.

Det här seminariet syftar till att spegla den egna verksamheten mot de senaste forskningsrönen och att utifrån relevanta teoretiska modeller reflektera kring praktiken för att få syn på möjligheter och förbättringsområden.

Målgrupp: En grupp yrkesverksamma som vill reflektera kring sin verksamhet. Det kan t.ex. vara en ledningsgrupp, en avdelning eller enhet.
Seminariet kan genomföras under ett eller flera återkommande tillfällen, förslagsvis en halvdag per tillfälle

Är du intresserad av att veta hur din organisation kan ta del av en sådan aktivitet,
kontakta Lena Sundberg, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning.

Senast uppdaterad: 2021-02-24