Handläggarutbildning

Handläggarutbildning 7,5 hp

Uppdragutbildning från Uppsala universitet. Utbildningen omfattar 7,5 hp. Examination är valfri. Examinerande institution är Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge handläggare inom statsförvaltningen en fördjupad kunskap om och förståelse för styrning, organisering, ledning och granskning av offentlig verksamhet. Huvudsyftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och perspektiv på den egna myndighetens roll i samhället. 

Utbildningen ska ge förutsättningar för att förbättra likvärdigheten i handläggningen, ge förståelse för tillsynens påverkan och den egna rollen som handläggare. Den ska också ge myndighetsspecifika perspektiv och aspekter på utredningsarbetet och kraven som ställs på ansvaret som tjänsteman.

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha;

 • Fördjupad kunskap och förståelse för styrning, organisering, ledning och granskning av offentlig verksamhet.
 • Förutsättningar för att förbättra likvärdighet i handläggningen och i besluten inom respektive process.
 • Förståelse för tillsynens påverkan och den egna rollen som handläggare.
 • Perspektiv på den del av arbetet som ställer specifika krav på ansvaret som tjänsteman.
 • Förutsättningar för ökad samsyn om det statliga uppdraget.

Upplägg

Studiegången i utbildningen startar med en introduktionsdag och sker sedan i 4 block om två dagar vardera i internatform. Upplägget underlättar lärandet och erfarenhetsutbytet genom att tid finns för deltagarna att på kvällstid umgås och reflektera kring hemuppgifter och dylikt.

Block 1 (2 dagar)

Den statliga organisationen och dess omvärld. Förvaltningspolitikens förändring. Tjänstemannens roll och uppdrag

Den offentliga sektorn har varit föremål för ett omfattande reformarbete under de senaste decennierna. Under rubriken ”New Public Management” har ett antal nya idéer kring organisation, styrning och ledarskap hämtade från företagsvärlden vunnit insteg såsom kundval, konkurrensutsättning, privatisering, beställare-utförare etc. Vad vet vi om effekterna av dessa reformer på värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati? Hur har kraven på medarbetarskap och ledarskap förändrats? Hur förena professionell integritet med politisk följsamhet? Finns det ett offentligt etos?

Exempel på teman:

 • I medborgarnas tjänst på politikens villkor – förvaltningspolitik i förändring
 • New Public Management, Lean och sedan? Trender inom organisation och styrning
 • Offentliga sektorns moment 22: Hur förena rättssäkerhet, effektivitet och demokrati?
 • Tjänstemannarollen och etik
 • Välfärdsstatens utmaningar: Globalisering, demografi, ekonomi och det mångkulturella samhället – hur bygga det sociala kapitalet?

Block 2 (2 dagar)

Styrning i staten och granskningssamhället

Med utgångspunkt från två konkurrerande styrfilosofier – ”Command and control” respektive ”Systems thinking” diskuterar föreläsare den faktiska styrpraktiken inom myndigheter, landsting och kommuner. Det rådande paradigmet inom offentlig förvaltning betonar mål- och resultatstyrning. Alltmer sofistikerade metoder utvecklas för kvalitets- och resultatmätning. Vilka för- och nackdelar innebär detta? Hur påverkas professionerna? Finns det potentiella krafter som kan påverka verksamheterna på ett oönskat vis?

Block 3 (2 dagar)

Samtalsmetodik. Utredningsmetodik. Bevisvärdering.

Blocket syftar framförallt till att ge handläggare verktyg för att kunna agera mer professionellt i sin roll som handläggare genom att använda rätt metoder och metodik i sitt utredningsarbete.

Experter medverkar med kunskaper om aktivt lyssnande, motiverande samtal och samtalsmetodik, för att på detta sätt ge deltagarna praktiska verktyg. En kortare överblick ges av den praktiska tillämpningen av teorin genom egna erfarenheter och egna ärenden.

Under blocket kommer deltagarna själva få öva praktiskt med att utföra svåra samtal och värdera bevis från dessa samtal.

Exempel på teman:

 • Vilka utredningsmetoder bör vi använda i syfte att effektivisera vår handläggning?
 • Hur kan vi utveckla vårt arbete med bevisvärdering?
 • Vad måste vi tänka på när vi samtalar med barn och unga?

Block 4 (2 dagar)

Klarspråk. Medarbetarskap. Examination.

I blockets första del fokuseras på myndighetens särskilda behov och utmaningar vad gäller Klarspråk. Här kommer pedagoger från Språkrådet medverka för att ge tips och råd i hur myndighetens personal kan bli bättre på att kommunicera sina beslut såväl som meddelande.

Som en sammanfattande och framåtblickande del kommer blocket att innehålla ett pass om medarbetarskap. I detta pass kommer utbildningens samtliga moment diskuteras utifrån handläggarens roll som medarbetare på den statliga myndigheten.

Blocket kommer även innehålla en mer sammanfattande del där utbildningens helhet värderas och sätts i sitt sammanhang genom diskussioner och reflektion.

Kontakt

Vill du veta mer om den här utbildningen eller har frågor kring andra utbildningskoncept kontakta:

Lena Sundberg
Projektledare,
avdelningen för uppdragsutbildning
e-post
​telefon 018-471 75 87