Barnurologi

baby sitter på potta

Barnurologi

Kursens schema, publiceras inom kort

Grundläggande kurs om urogenitala missbildningar och sjukdomar.

Datum:  3-5 februari 2021, DISTANSUTBILDNING (Kurstillfället 25-27 november 2020 har utgått)
Målgrupp: Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för urologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter. 
Avgift: 9 900 kr exkl. moms. Viss dokumentation ingår.

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag: 27 januari 2021

Kursanmälan >>

Introduktion

Barnurologin är en relativt ung subspecialitet som har utvecklats snabbt de senaste decennierna.

Behovet av en separat specialitet för att behandla missbildningar och sjukdomar i urinvägar och könsorgan hos barn beror på de stora skillnaderna i sjukdomspanorama, anatomi och fysiologi jämfört med vuxna. Den snabba utvecklingen har skett parallellt med framsteg inom barnradiologi, antenatal diagnostik, neonatologi och anestesi. Det är viktigt att lära sig känna igen de tecken och symtom som kan leda till en tidig diagnos och behandling.

Barnurologi är i Sverige en ”subspecialitet” inom barnkirurgin. Det är en i hög grad opererande specialitet, som huvudsakligen omfattar rekonstruktioner av medfödda missbildningar inom urinvägar och könsorgan. Ett flertal av dessa upptäcks genom prenatal screening med ultraljud eller vid de rutinmässiga undersökningar som görs direkt efter födelsen.

De barn med missbildningar som inte upptäcks tidigt kan få symtom som t.ex. urinvägsinfektioner, buksmärtor, inkontinens eller miktionssvårigheter senare i barnaåren. Hos närmare 50% av de barn som föds med missbildningar inom andra organsystem som t.ex. hjärta eller skelett, finns det också anomalier i urinvägar eller genitalia. En ultraljudsscreening på dessa barn kan ge en tidig diagnos.

Urologer, barnkirurger och pediatriker behöver följaktligen känna till våra olika diagnoser och dess behandlingar. Den aktuella ST-utbildningen inom urologi samt pediatrik ställer numera krav på en basal kunskap inom barnurologi. Med vår kurs hoppas vi förmedla den aktuella kunskapen inom området.

Kursledaren har ordet

Gillian Barker

Gillian Barker
Överläkare, Sektionen för barnurologi, Barnkirurgiska kliniken,
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Jag är utbildad i Storbritannien och Sverige och har arbetat som barnurolog sedan 2001. Jag har under denna tid sett hela den moderna barnurologins utveckling, där ökad kunskap om embryologin och den genetiska bakgrunden till missbildningar har lett fram till ett ”nytt” tänkande, ny diagnostik samt nya behandlingsmetoder. Fortfarande omfattar barnurologi i hög grad rekonstruktiv kirurgi av urogenitalorganen.

Jag vill att denna kurs ska ge Er en kunskap om de olika diagnoserna och de behandlings- och operationsmetoder vi använder.  Det är mycket viktigt att urologer och nefrologer har kännedom om vilka patienter man måste följa i vuxen ålder och ända till livets slut.
Varmt välkomna!

Kursens mål

Efter kursen förväntas deltagarna:

 • Ha en basal kunskap om den urogenitala embryologin och genetiken bakom de vanliga urogenitala missbildningarna.
 • Känna till de diagnostiska metoderna inom uro-radiologi och njurfysiologi.
 • Kunna förstå urinblåsans funktionsutveckling samt känna till de olika blåstömningsrubbningarna och dess utredningsmetoder. Känna till tillstånd (t.ex. barn med blåsextrofi eller barn med ryggmärgsbråck och neurogen blåsrubbning) som kan ledatill både primära samt framtida blåsrekonstruktiva operativa åtgärder.
 • Känna till basal uro-nefrologi samt handläggandet och utredningen av urinvägsinfektioner hos barn.
 • Ha kunskap om utredning och behandling av vesiko-ureteral reflux.
 • Känna till utredning och behandling av olika njurmissbildningar samt avflödeshinder inom övre urinvägarna.
 • Känna till utredning och behandling av medfödda hinder i nedre urinvägarna.
 • Kunna diagnosticera och behandla olika anomalier inom manliga genitalia, inkluderande retentiotestis, fimosis, hydrocele.
 • Känna till olika missbildningar av kvinnliga genitalia samt även behandling av ”banala” tillstånd som labiala synekier m.m.
 • Känna till alla typer av hypospadi och de olika ”moderna” operationsmetoderna.
 • Få en basal kunskap och information om tillstånd med oklar könstillhörighet (DSD = Disorder of Sexual Development) samt de olika behandlingsmöjligheter som finns.
 • Känna till de olika solida embryonala tumörerna inom urogenital-regionen samt deras utredning och behandling.
 • Få kunskap om vilka patienter med medfödda missbildningar som behöver följas livet ut. Information om vad urologen och nefrologen kan göra samt information om hur en adolescensmottagning kan se ut.

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning
för ST:
Enligt SOSFS 2008:17
Barn- och ungdomskirurgi: 9 och 11
Urologi: 6-9 avseende barn 
Barn- och ungdomsmedicin: 9

Enligt SOSFS 2015:8
Barn- och ungdomskirurgi: c2, c9, c11
Urologi: c2, c6 – c9, c12 avseende barn
Barn- och ungdomsmedicin:  c9
Kirurgi: c2 avseende barn

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med falldiskussioner för en mer interaktiv diskussion. I vissa fall används också mentometerfrågor för att testa kunskapsläget. I kursen ingår videodemonstrationer av operationer. Kursen avslutas med en interaktiv kunskapskontroll med mentometeromröstning och efterföljande gemensam diskussion.

MEDVERKANDE 

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20200043