Avdelningen för uppdragsutbildning

MR-forum

MR-forum är en återkommande aktivitet för dialog och samverkan, med syftet att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till dig som arbetar i statsförvaltningen. MR-forum genomförs i form av frukostmöten, halvdagsseminarier och heldagskonferenser, samt i digitala forum.

Med MR-forum vill vi även stimulera till involvering och samskapande av utbildningsinsatser samt att informera om uppdraget till berörda yrkesroller i statsförvaltningen.  

Vill du medverka, har synpunkter eller har tips på innehåll eller form, kontakta patrik.akesson@uadm.uu.se eller eva.norgren@uadm.uu.se

PROGRAMFÖRKLARING

Uppsala universitet utbildar statligt anställda i mänskliga rättigheter på regeringens uppdrag. 

Vi vill bidra till att den offentliga makten utövas med grundläggande respekt för individen. Målet är att statligt anställda ska ha tillräckliga kunskaper om de mänskliga rättigheterna och dess innebörd i sin yrkesroll och verksamhet, så att kränkningar av rättigheterna kan förebyggas och förhindras. Vi arbetar tvärsektoriellt och beaktar olika perspektiv för att sprida kunskap genom samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte samt utbildning på högre nivå.

Insatsen vänder sig till statligt anställda som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med rättighetsfrågor. Vi stimulerar till lärande inom och mellan olika verksamheter i den statliga förvaltningen och till aktuell forskning inom området.

Insatserna genomförs under 2014 – 2016. Uppsala universitet har den 15 februari 2015 redovisat ett övergripande program för kompetensutvecklingsinsatser till regeringen.