Avdelningen för uppdragsutbildning

Uppdraget

Regeringsbeslut

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att utarbeta och genomföra ett övergripande program för kompetensutvecklingsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer inom statsförvaltningen. Arbetet ska bland annat inkludera framtagande av utbildningsmaterial och metoder för spridning av materialet.

Arbetet ska ske i dialog med myndigheter vars verksamhet har en nära koppling till främjandet av mänskliga rättigheter, såsom länsstyrelserna, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet.

Syftet med uppdraget är att de utvalda myndigheternas personal ska ha tillräcklig kännedom om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

De mänskliga rättigheterna är en förenande bas för flera tvärsektoriella frågor och perspektiv. En viktig del av arbetet inom uppdraget är därför att beakta hur konventionsåtaganden om bland annat barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering, jämställdhet och de nationella minoriteterna rättigheter styr myndigheterna arbete.

Läs regeringsuppdraget i sin helhet