Avdelningen för uppdragsutbildning

kompetensutveckling

Planerade kompetensutvecklingsinsatser

Uppsala universitet vill bidra till att den offentliga makten utövas med grundläggande respekt för individen. Målet är att statligt anställda ska ha tillräckliga kunskaper om de mänskliga rättigheterna och dess innebörd i sin yrkesroll och verksamhet, så att kränkningar av rättigheterna kan förebyggas och förhindras. Vi arbetar tvärsektoriellt och beaktar olika perspektiv för att sprida kunskap genom samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte samt utbildning på högre nivå.

Insatsen vänder sig till statligt anställda som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människorättsfrågor. Vi stimulerar till lärande inom och mellan olika verksamheter i den statliga förvaltningen och till aktuell forskning inom området.

Hela den offentliga sektorn är skyldig att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheter som uttrycks i internationella överenskommelser och åtaganden. Det är därför nödvändigt att alla som är verksamma inom den offentliga sektorn känner till vad dessa åtaganden innebär i deras yrkesroll och dagliga verksamhet.

Föreslagna kompetensutvecklingsinsatser:

  • Forum för dialog, samverkan och lärande om mänskliga rättigheter i rollen som statsanställd
  • En webbaserad introduktion om mänskliga rättigheter
  • Utveckling av en digital plattform för lärande – MR-forum.se
  • Grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter för statsanställda
  • Utbildning på avancerad nivå för vissa yrkesroller
  • Processtöd för ett människorättsbaserat arbetssätt inom statliga myndigheter
  • Antologi om mänskliga rättigheter i staten och i rollen som statsanställd
  • Kontinuerlig utvärderingsprocess med tydliga inslag av lärande

Uppsala universitets övergripande programrapport