Korta vägen

Kortare väg från nyanländ till nyanställd

Korta vägen är en utbildningssatsning från Arbetsförmedlingen. I Mälardalsregionen samarbetar olika aktörer för att ge nyanlända akademiker chansen till en snabb karriärstart inom sitt kompetensområde.

Vi kortade vägen till jobben - läs mer

Personer från andra länder söker sig av olika anledningar till Sverige. De bär med sig kunskaper och färdigheter som på många sätt kan bidra till det svenska samhället. Två av dem är Farnaz Mohammadzadeh och Julia Bozhkova. Båda flyttade till Sverige för att deras män fått jobb här. Farnaz är specialistläkare och Julia vatteningenjör, båda med mångårig erfarenhet inom sina yrken från hemlandet.

Sverige har länge brottats med utmaningen att tillvarata kompetensen hos personer som flyttar till Sverige. En av utmaningarna har varit att översätta dessa personers kompetenser till något som är lätt att använda för en potentiell arbetsgivare. En annan utmaning har varit att skapa kontakter mellan personer som har dessa kunskaper och färdigheter och arbetsmarknaden i Sverige. Detta gäller inte minst de som har med sig en akademisk examen från utomnordiska länder.

Samverkan ger hög kvalitet

Korta vägen är en utbildningssatsning från Arbetsförmedlingen just för att förkorta vägen för nyanlända utländska akademiker till ett arbete i Sverige. I Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Solna och Nyköping har en unik samverkansplattform skapats kring utbildninen där Arbetsförmedlingen är beställaren.
Korta vägen är ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet och KTH.
Korta vägen vänder sig till:
Utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst 3 års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända invandrare (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, men även andra akademiker kan bli aktuella.

Samverkansplattformen bidrar även till att flera olika arbetskulturer och organisationskulturer blir bekanta för den nyanlände akademikern.

Deltagarna ska ha en färdig examen eller minst tre års akademiska studier från ett utomnordiskt land för att få gå utbildningen.  Varje utbildningsomgång är sex månader, där de första tre månaderna fokuserar på språk, utbildning och yrkescoachning och de sista tre månaderna på praktik och att skaffa kontakter.

Kontakter en nyckel

Utbildningen genomsyras av tanken att det viktigaste för att få jobb i Sverige för en nyanländ akademiker är språk och kontakter. Därtill kommer även vikten av att ha en akademisk examen som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. 
– Jag har fått ett väldigt bra stöd från Korta vägen, säger Julia Bozhkova. Förutom själva utbildningen har jag fått hjälp med hur man söker jobb i Sverige, vilka arbetsgivare som behöver den kompetens jag har och kontakter med sådana arbetsgivare.
Praktik ingår som en del av utbildningen. Det momentet betydde väldigt mycket för Farnaz Mohammadzadeh.
– De var som en nyckel för mig. Det innebar att de på sjukhuset kände till mig, så när jag fått mitt språkbetyg och skickade mina papper så visste de vem jag var. Det var jätteviktigt!

Motiverade deltagare

– De flesta deltagares utländska examen är mycket gångbar på den svenska arbetsmarknaden. Några fokuserar på att skaffa en svensk legitimation inom sitt yrke, medan några vill läsa upp sin examen eller gå vidare till forskning. Vare sig deltagarna fokuserar på jobb eller studier efter Korta vägens slut är de otroligt motiverade och målmedvetna, säger Gabriel Gardell, projektledare på Uppsala universitet.
Avdelningen för uppdragsutbildning koordinerar universitets insats såsom information om högskoleväsendet, kontakter med institutioner, praktik vid universitetet, studievägledning, stöd när den nyanlända akademikern ansöker om legitimation eller bedömning av sin examen.

Text: Kim Bergström