Avdelningen för uppdragsutbildning

Utbildning för HVB-anställda

Anmälan öppnar i september

Kompetensutveckling för behandlingsassistenter

Våren 2019 lanserar Uppsala universitet en utbildning för behandlingsassistenter​ och andra anställda inom HVB. Syftet är att förse dem med ytterligare kunskap om styrande regelverk samt utbildning i bemötande och etik, så att de kan utveckla vården och behandlingsarbetet på arbetsplatsen. 

Distansstudier varvas med träffar

Utbildningen omfattar totalt tre veckors heltidsstudier men och är fördelad över sex månader. Den börjar med en uppstartsträff och avslutar slutar med en avslutsträff. Däremellan är kursens upplägg baserat på distansarbete, i form av träffar över nätet och eget arbete.

Erbjuds alla HVB

Utbildningen ges som en uppdragsutbildning vilket innebär att en arbetsgivare måste stå för deltagarens kursavgift. Uppsala universitet erbjuder alla HVB i Sverige möjlighet att anmäla deltagare till utbildningen.

Första kursomgången startar januari 2019.

För mer information, kontakta gärna: 
Kristina Lundgren
Projekkoordinator, Avd. för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
tel 018-471 1919
e-post

Fakta om utbildningen

Ladda ner kursbeskrivningen här >>

Huvudinnehåll

 • Relevant regelverk för vård- och omsorgsverksamheten
  I detta avsnitt behandlas de olika lagar och andra regler som gäller verksamheter inom HVB.
  Kunskap om regelverket är nödvändigt för att personalen ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt. Det handlar t.ex. om de regler som gäller, rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom verksamheterna
 • Kommunikation i yrkesrollen
  Dokumentation och kommunikation är viktig del för att säkerställa kvaliteten på verksamheten och därmed ha chansen att uppnå de målen som verksamheten har. Att på ett kompetent sätt kunna dokumentera och kommunicera relevant information enligt föreskrifter och allmänna råd, journalföring och behandlingsplan.
 • Etiska dilemman
  I nära anslutning till den rättsliga regleringen finns olika etiska överväganden som är aktuella. Det handlar om hur personalen kan bör eller ska förhålla sig till de dilemman som på olika sätt blir aktuella.
 • Verksamhetsanknutna uppgifter
  En del av utbildningen går ut på att under kursen gång göra analysera den egna situationen föreslå en eventuell förbättring, att genomföra ett begränsat individuellt förbättringsarbete på den egna verksamheten.

Lärmål – efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:

 • Visa på färdighet och förmåga att knyta an till aktuella regelverk i det praktiska arbetet
 • Reflektera över den egna yrkesrollen i förhållande till lagstiftningen 
 • Reflektera över olika former av kommunikation i det praktiska arbetet 
 • Analysera etikens grundläggande teorier och modeller i förhållande till aktuell verksamhet 
 • Förstå vad kvalitetsledningssystem innebär
 • Reflektera över innebörden i evidens 
 • Reflektera över sitt behov av ytterligare kunskaper och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens