Avdelningen för uppdragsutbildning

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Nu är det dags att anmäla sig till kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever. Uppsala universitet är ett av tolv lärosäten runtom i landet som erbjuder utbildningen.

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till förbättrad organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever samt goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever.
Kompetensutvecklingen syftar också till att främja kollegialt lärande. Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Målgrupper

Kompetensutvecklingen erbjuds team bestående av rektorer/skolledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i andra ämnen, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som arbetar med nyanlända elever i de olika skolformerna.

Många lärare i svenska som andraspråk är väl insatta i de frågor som behandlas i kompetensutvecklingen, men är en viktig resurs i teamen och i arbetet med att vidareutveckla mottagandet av och utbildningen för de nyanlända eleverna.

I varje team ska minst en rektor eller skolledare ingå. Det är också rektor som väljer ut teamet som ska delta.

Omfattning

Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter. 

Krav och examination

Att delta i kompetensutvecklingen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten.

För intyg krävs att deltagaren:

  • Deltar aktivt i obligatoriska träffar
  • Genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
  • Deltar aktivt i diskussioner på webbplattformen
  • Läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående

  • Genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen

Kostnader

Deltagande är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader bekostas av skolan.

Vårens utbilning vid Uppsala universitet

Ladda gärna ner vår folder om utbildningen >>

Träff 1: 23-24 mars 2017
Träff 2: 29-30 maj 2017
Träff 3: 14-15 augusti 2017
Samtliga träffar är i Uppsala

Vill du veta mer?